carmelka.

13 tekstów – auto­rem jest car­melka..

szu­kając nic nie znalazłam
przes­tałam i sa­mo przyszło.

cza­sami trze­ba zos­ta­wić swo­je spra­wy losowi 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 sierpnia 2011, 03:27

Książę na­dal się nie zja­wił..w in­nej baj­ce się zabawił.
Czekam.
Leżę.
Leżę.
Cze­kam.
W po­całunek już nie wierzę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 stycznia 2011, 02:16

Chcę powrócić do tam­tych chwil..do chwil gdzie byłam dla Ciebie kimś ważnym.

żad­ne życie nie jest ideal­ne, ja zmieniłabym jedną rzecz i ta­kie by właśnie się stało... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 stycznia 2011, 17:39

Czy to nor­malne tęsknić za czymś cze­go się nig­dy nie miało? To sza­leństwo! Marze­nia zdo­mino­wały..a ja się te­mu poddałam. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 kwietnia 2010, 23:50

Jakże często życie sta­je się jedną wielką dziecinną za­bawką. Ba­wi, dopóki nie schwy­tasz cze­goś lepszego..niestety! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 marca 2010, 23:49

Je­den zły krok, ma­leńki jak ziarnko
A ty­le kon­sekwen­cji... cały świat się zmienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 marca 2010, 23:31

nie pot­rze­ba ma­gii na uda­ny dzień,
wys­tar­czy je­den szcze­ry uśmiech aby los się do ciebie także uśmiechnął. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 stycznia 2010, 13:20

No­wy dzień, większe szczęście.
Sen zmy­wa tros­ki, budzisz się czysty. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 stycznia 2010, 22:19

za­mazać wspom­nienia te nie­chciane...nies­te­ty gum­ka się kiedyś skończy, w pa­mięci zaw­sze coś zostanie! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 stycznia 2010, 23:16

Czas szyb­ko płynie
Ja cze­kam, lecz Ty... uciekasz!
A jed­nak ciągle widzę sens zat­rzy­mania czasu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 stycznia 2010, 21:53
carmelka.

optymistka, nie patrze za siebie a wybiegam z marzeniami,tanecznym krokiem dążę do celów... prowadzi mnie wyobraźnia.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carmelka.

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność